وظایف هیات اجرایی جذب

بر اساس ماده 5 آیین نامه تشکیل هیات اجرایی جذب وظایف هیات های اجرایی به شکل زیر تعریف شده است :

1- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی

2- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

3- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

4- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی

5- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

 

6- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین