نمایشگر یک مطلب

این فرم جهت ارتباط بدون واسطه با دبیر هیأت اجرائی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا می باشد. کلیه اطلاعات وارد شده در فرم زیر از طرف ارسال کننده پیام به صورت محرمانه ثبت خواهد شد. لذا خواهشمند است جهت بررسی و ارسال پاسخ اطلاعات کامل و دقیق را ثبت بفرمائید.

Text to Identify